WienZerti­fizierte Orga­ni­sa­tio­nen

Lan­des­in­nung der wie­ner Rauch­fang­keh­rer

Rudolf-Sal­lin­ger-Platz 1 | 1030 Wien

Image Frame

Zerti­fizierte Rauch­fang­kehrer­betriebe

Genos­sen­schaft EWG der Wie­ner Rauch­fang­keh­rer

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@ewg.wien
01–3172571
Genos­sen­schaft EWG der Wie­ner Rauch­fang­keh­rer

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Diet­richstein­gas­se 4 | 1090 Wien
01–3172571

Edu­ard Früh­schütz

Rauch­fang­kehrermeis­ter

eduard@rfgkm1160.at
01–9839824
Edu­ard Früh­schütz

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Rein­l­gas­se 40 | 1140 Wien
01–9839824

Peter Gehr­ken

Rauch­fang­kehrermeis­ter

peter.gehrken@gehrken.at
01–2712841
Peter Gehr­ken

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Bäu­er­le­gas­se 36/6 | 1200 Wien & Brü­der Heindl­gas­se 5 | 1230 Wien
01–2712841

Tho­mas Goll­ner KG

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@thomasgollner.at
01–5261668
Tho­mas Goll­ner KG

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Sche­gar­gas­se 1/Top 1–3 | 1190 Wien
01–5261668

Chris­ti­an Habacht

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@habacht.at
01–2702831
Chris­ti­an Habacht

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Rus­ten­gas­se 7/35 | 1150 Wien
01–2702831

Kurt Habacht Kom­man­dit­ge­sell­schaft Rauch­fang­kehr­erbe­trieb

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@habacht.at
01–2702831
Kurt Habacht Kom­man­dit­ge­sell­schaft Rauch­fang­kehr­erbe­trieb

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Bent­heim­stra­ße 11 | 1210 Wien
01–2702831

Kurt Hahn

Rauch­fang­kehrermeis­ter

kurt.hahn@chello.at
01–486 25 09
Kurt Hahn

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Sche­gar­gas­se 13–15/Stiege 13/R1 | 1190 Wien
01–486 25 09

Roland Hahn

Rauch­fang­kehrermeis­ter

info@rauchfangkehrer1210.at
01–3360190
Roland Hahn

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Stamm­ers­dor­fer Stra­ße 116–120/Stg.1/9 | 1210 Wien
01–3360190

Mar­tin Hof­stet­ter

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@martinhofstetter.at
01–4791145
Mar­tin Hof­stet­ter

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Hart­le­ben­gas­se 1–17/35/Lokal | 1220 Wien
01–4791145

Karin Hohen­ber­ger

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

k.hohenberger@hohenberger.co.at
01–4892426
Karin Hohen­ber­ger

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

Rück­ert­gas­se 1 | 1160 Wien
01–4892426

Ali­ce Hohen­ber­ger-Essl

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

a.hohenberger@hohenberger.co.at
01–4892426
Ali­ce Hohen­ber­ger-Essl

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

Rück­ert­gas­se 1 | 1160 Wien
01–4892426

Peter Hönig

Rauch­fang­kehrermeis­ter

rfk.hoenig@aon.at
01–5442143
Peter Hönig

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Gas­ser­gas­se 13–15/1 | 1050 Wien
01–5442143

Alex­an­dra Hot­zy-Babu­­la

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

alexandra@babula.at
01–333 06 05
Alex­an­dra Hot­zy-Babu­­la

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

Jäger­stra­ße 3/3–5 | 1200 Wien
01–333 06 05

Wolf­gang Hot­zy 1200

Rauch­fang­kehrermeis­ter

hotzy@aon.at
01–3330605
Wolf­gang Hot­zy 1200

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Jäger­stra­ße 3/3–5 | 1200 Wien
01–3330605

Wolf­gang Hot­zy 1030

Rauch­fang­kehrermeis­ter

hotzy@aon.at
01–3330605
Wolf­gang Hot­zy 1030

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Kleist­gas­se 3 | 1030 Wien
01–3330605

Hel­mut Klucsa­rits

Rauch­fang­kehrermeis­ter

01–7126883
Hel­mut Klucsa­rits

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Erlaa­er Stra­ße 3–9/3 | 1230 Wien
01–7126883

KommR Rudolf Klucsa­rits

Rauch­fang­kehrermeis­ter

01–7126883
KommR Rudolf Klucsa­rits

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Erlaa­er Stra­ße 3–9/3 | 1230 Wien
01–7126883

KommR Erwin Zim­mer­mann

Rauch­fang­kehrermeis­ter

erwin.zimmermann@chello.at
01–7126615
KommR Erwin Zim­mer­mann

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Barm­her­zi­gen­gas­se 17 | 1030 Wien
01–7126615

Chris­ti­an Lei­ner e.U.

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@rauchfangkehrer-leiner.at
01–4865040
Chris­ti­an Lei­ner e.U.

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Las­cy­gas­se 10 | 1170 Wien
01–4865040

Dipl.Ing. Rudolf Ques­ter

Rauch­fang­kehrermeis­ter

rauchfangkehrer@rfk-quester.at
01–8900076
Dipl.Ing. Rudolf Ques­ter

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Juden­platz 7 | 1010 Wien
01–8900076

Wolf­gang May­er

Rauch­fang­kehrermeis­ter

rfkmmayer@aon.at
01–3501835
Wolf­gang May­er

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Schön­brun­ner­schloß­stra­ße 23/K/2 | 1120 Wien
01–3501835

A&P SCHE­RI­AU GmbH NFG. KommR Petra MEI­X­­NER-SCHE­­RI­AU e.U.

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

office@rfk-scheriau.at
01–7123209
A&P SCHE­RI­AU GmbH NFG. KommR Petra MEI­X­­NER-SCHE­­RI­AU e.U.

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

Löwen­gas­se 25 | 1030 Wien
01–7123209

Clau­dia Nim­mer­rich­ter e.U.

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

01–7126883
Clau­dia Nim­mer­rich­ter e.U.

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

Rochus­gas­se 3–5/5 | 1030 Wien
01–7126883

Udo Perch­told

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@perchtold.co.at
01–8901043
Udo Perch­told

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Som­ma­ru­ga­gas­se 7 | 1180 Wien
01–8901043

Ger­hard Pich­ler

Rauch­fang­kehrermeis­ter

wien10@rfk-pichler.at
01–9668595
Ger­hard Pich­ler

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Art­ha­ber­platz 12–15/2/R2 | 1100 Wien
01–9668595

Richard Pollak 1060

Rauch­fang­kehrermeis­ter

kaminfeger1060@aon.at
01–5961888
Richard Pollak 1060

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Mol­lard­gas­se 85 A/Stg.1 43–44 | 1060 Wien
01–5961888

Richard Pollak 1070

Rauch­fang­kehrermeis­ter

kaminfeger1060@aon.at
01–5961888
Richard Pollak 1070

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Schot­ten­feld­gas­se 78/1/3 | 1070 Wien
01–5961888

Georg Prau­se

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@georgprause.at
01–7138159
Georg Prau­se

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Hein­zel­mann­gas­se 10/6 | 1200 Wien
01–7138159

Erwin Prosl e.U.

Rauch­fang­kehrermeis­ter

karin@prosl.eu
01–2167858
Erwin Prosl e.U.

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Paw­lik­gas­se 27 | 1220 Wien
01–2167858

Chris­ti­an Ques­ter

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@rauchfang-quester.at
01–5127661
Chris­ti­an Ques­ter

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Künst­ler­gas­se 7 | 1150 Wien
01–5127661

KommR Alfred Rap­pels­ber­ger

Rauch­fang­kehrermeis­ter

alfred.rappelsberger@aon.at
01–282 63 45
KommR Alfred Rap­pels­ber­ger

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Hohen­feld­gas­se 5 | 1220 Wien
01–282 63 45

Heinz Reichart

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@heinzreichart.at
01–8035656
Heinz Reichart

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Het­zen­dor­fer­stra­ße 165–187/3 | 1130 Wien
01–8035656

Josef Rej­mar

Rauch­fang­kehrermeis­ter

rauchfangkehrer@rejmar.at
01–6026359
Josef Rej­mar

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Herz­gas­se 85 | 1100 Wien
01–6026359

Tho­mas Ren­ner

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@thomasrenner.at
01–4792644
Tho­mas Ren­ner

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Canon­gas­se 23 | 1180 Wien
01–4792644

Schäff­ler & Co. KG

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@schaeffler.at
01–7434044
Schäff­ler & Co. KG

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Dom­mes­gas­se 6/25 | 1110 Wien
01–7434044

Ste­fan Ste­j­rits

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@stejrits.at
01–4862271
Ste­fan Ste­j­rits

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Beheim­gas­se 15 | 1170 Wien
01–4862271

Gerd-Die­­ter Stern 1080

Rauch­fang­kehrermeis­ter

rfk.stern@aon.at
01–7343540
Gerd-Die­­ter Stern 1080

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Albert­platz 7 | 1080 Wien
01–7343540

Gerd-Die­­ter Stern 1090

Rauch­fang­kehrermeis­ter

rfk.stern@aon.at
01–7343540
Gerd-Die­­ter Stern 1090

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Hahn­gas­se 32 | 1090 Wien
01–7343540

Anna-The­­res Stern

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

office@rfkstern.at
01–7343540
Anna-The­­res Stern

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

Hahn­gas­se 32 | 1090 Wien
01–7343540

Dipl.-Bw. Tho­mas Sti­as­ny, MBA 17

Rauch­fang­kehrermeis­ter

rfgk.stiasny@kachelofenstube.at
01–4853155
Dipl.-Bw. Tho­mas Sti­as­ny, MBA 17

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Dorn­ba­cher Stra­ße 84a/St. 2 | 1170 Wien
01–4853155

Dipl.-Bw. Tho­mas Sti­as­ny, MBA 19

Rauch­fang­kehrermeis­ter

rfgk.stiasny@kachelofenstube.at
01–4853155
Dipl.-Bw. Tho­mas Sti­as­ny, MBA 19

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Grin­zin­ger Stra­ße 54/St. 3 | 1190 Wien
01–4853155

Han­nes Sza­lay

Rauch­fang­kehrermeis­ter

rauch23@inode.at
01–8690753
Han­nes Sza­lay

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Brü­der Heindl­gas­se 5 | 1230 Wien
01–8690753

Rauch­fang­keh­rerun­ter­neh­men Kava­lir Inh. Ger­hard Urba­ni­des

Rauch­fang­keh­rerun­ter­neh­men

office@urbanides.eu
01–4859535
Rauch­fang­keh­rerun­ter­neh­men Kava­lir Inh. Ger­hard Urba­ni­des

Rauch­fang­keh­rerun­ter­neh­men

Bal­de­rich­gas­se 25/1 | 1170 Wien
01–4859535

Micha­el Wal­ter e.U.

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@michaelwalter.at
01–6418078
Micha­el Wal­ter e.U.

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Tiger­gas­se 29/2 | 1080 Wien
01–6418078

Harald Weid­ho­fer

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@haraldweidhofer.at
01–2700290
Harald Weid­ho­fer

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Palm­gas­se 4 | 1150 Wien
01–2700290

Wolf

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@richardwolf.at
01–8901083
Wolf

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Müll­ner­gas­se 6/1–2 | 1090 Wien
01–8901083

KommR Erwin Zim­mer­mann

Rauch­fang­kehrermeis­ter

erwin.zimmermann@chello.at
01–7126615
KommR Erwin Zim­mer­mann

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Was­ser­gas­se 32 | 1030 Wien
01–7126615

AINED­TER & CO E.U.

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

office@ainedter.eu
01–2145780
AINED­TER & CO E.U.

Rauch­fang­kehrermeis­te­rin

Kar­me­li­ter­gas­se 8 | 1020 Wien
01–2145780

MAR­TIN BAN­DE­RA

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@bandera.at
01–4851179
MAR­TIN BAN­DE­RA

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Has­ner­stra­ße 117/5 | 1160 Wien
01–4851179

Gebrü­der Ces­nek OG

Rauch­fang­kehrermeis­ter

rauchfangkehrer@cesnek.at
01–5954640
Gebrü­der Ces­nek OG

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Meraviglia­gas­se 7/R01 | 1060 Wien
01–5954640

Heinz Cor­ne­li­us Inh. Roland Cor­ne­li­us

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@rauchfangkehrer.biz
01–8943184
Heinz Cor­ne­li­us Inh. Roland Cor­ne­li­us

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Gro­ße Pfarr­gas­se 19 | 1020 Wien
01–8943184

Heinz Cor­ne­li­us Rauch­fang­kehr­erbe­trieb

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@rauchfangkehrer.biz
01–8943184
Heinz Cor­ne­li­us Rauch­fang­kehr­erbe­trieb

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Gold­schlag­stra­ße 76 | 1150 Wien
01–8943184

Mar­tin Dorn 1120

Rauch­fang­kehrermeis­ter

martindorn@utanet.at
01–8034394
Mar­tin Dorn 1120

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Schlög­l­gas­se 71/2 | 1120 Wien
01–8034394

Mar­tin Dorn 1220

Rauch­fang­kehrermeis­ter

martindorn@utanet.at
01–8034394
Mar­tin Dorn 1220

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Erz­her­zog-Karl-Stra­ße 84–86/St. 3 | 1220 Wien
01–8034394

Ger­hard Semo­tan Nfg. d. Josef Sum­mer­au­er

Rauch­fang­kehrermeis­ter

office@summerauer.biz
01–513 91 47–22
Ger­hard Semo­tan Nfg. d. Josef Sum­mer­au­er

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Salz­gries 3/50 | 1010 Wien
01–513 91 47–22

Micha­el Dvou­lety

Rauch­fang­kehrermeis­ter

michael.dvoulety@aon.at
01–4701877
Micha­el Dvou­lety

Rauch­fang­kehrermeis­ter

Wein­hau­ser­gas­se 3/4–5 | 1180 Wien
01–4701877