WienZerti­fizierte Organisationen

Lan­des­in­nung der Wie­ner Rauchfangkehrer

Stra­ße der Wie­ner Wirt­schaft 1 | 1020 Wien

Image Frame

Zerti­fizierte Rauchfangkehrerbetriebe

AINED­TER & CO. E.U.

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

office@ainedter.eu
01–2145780
AINED­TER & CO. E.U.

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

Kar­me­li­ter­gas­se 8 | 1020 Wien
01–2145780

MAR­TIN BAN­DE­RA

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@bandera.at
01–4851179
MAR­TIN BAN­DE­RA

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Has­ner­stra­ße 117/5 | 1160 Wien 
01–4851179

Wolf­gang Brandstätter 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

rfk@speed.at
0699/18899100
Wolf­gang Brandstätter

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Buchen­gas­se 172/1 | 1100 Wien
0699/18899100

Gün­ter Benisek 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@benisek.at
01–4163737
Gün­ter Benisek

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Wien­gas­se 6/2/3 | 1140 Wien
01–4163737

Gebrü­der Ces­nek OG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

rauchfangkehrer@cesnek.at
01–5954640
Gebrü­der Ces­nek OG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Meraviglia­gas­se 7/R01 | 1060 Wien 
01–5954640

Heinz Cor­ne­li­us Inh. Roland Cornelius 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@rauchfangkehrer.biz
01–8943184
Heinz Cor­ne­li­us Inh. Roland Cornelius

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Gro­ße Pfarr­gas­se 19 | 1020 Wien
01–8943184

Heinz Cor­ne­li­us Rauchfangkehrerbetrieb 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@rauchfangkehrer.biz
01–8943184
Heinz Cor­ne­li­us Rauchfangkehrerbetrieb

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Gold­schlag­stra­ße 76 | 1150 Wien
01–8943184

Mar­tin Dorn 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

martindorn@utanet.at
01–8034394
Mar­tin Dorn

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Schlög­l­gas­se 71/2 | 1120 Wien
01–8034394

Genos­sen­schaft EWG der Wie­ner Rauchfangkehrer 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@ewg.wien
01–3172571
Genos­sen­schaft EWG der Wie­ner Rauchfangkehrer

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Diet­richstein­gas­se 4 | 1090 Wien
01–3172571

Mag. Alex­an­dra Früchtl KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

office@fruechtl-wien.at
0664–5147889
Mag. Alex­an­dra Früchtl KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

Donau­fel­der Stra­ße 102 | 1210 Wien
0664–5147889

Edu­ard Frühschütz 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

eduard@rfgkm1160.at
01–9839824
Edu­ard Frühschütz

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Reinl­gas­se 40 | 1140 Wien
01–9839824

Roman Gan­sin­ger KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@rfkgansinger.at
01–4791145
Roman Gan­sin­ger KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Hart­le­ben­gas­se 1–17/35/Lokal | 1220 Wien
01–4791145

Gerald Grandl

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

gerald.grandl@a1.net
01/4075213
Gerald Grandl

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Ler­chen­gas­se 7/2 | 1080 Wien
01/4075213

Michae­la Glaser 

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

office@michaelaglaser.at
01–4701494
Michae­la Glaser

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

Dit­tes­gas­se 4/2 | 1180 Wien
01–4701494

Peter Gehr­ken

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

peter.gehrken@gehrken.at
01–2712841
Peter Gehr­ken

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Bäu­er­le­gas­se 36/6 | 1200 Wien | Büro: August Glie­de­rer Stra­ße 4A | 2345 Brunn am Gebirge
01–2712841

Rauch­fang­kehrer­fir­ma Gottl Stefan 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office.gottl@aon.at
0664–3806356
Rauch­fang­kehrer­fir­ma Gottl Stefan

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Sta­che­gas­se 18/2/2 | 1120 Wien
0664–3806356

Tho­mas Goll­ner KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@thomasgollner.at
01–5261668
Tho­mas Goll­ner KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Sche­gar­gas­se 1/Top 1–3 | 1190 Wien
01–5261668

Kurt Habacht Kom­man­dit­ge­sell­schaft Rauchfangkehrerbetrieb 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@habacht.at
01–2702831
Kurt Habacht Kom­man­dit­ge­sell­schaft Rauchfangkehrerbetrieb

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Bent­heim­stra­ße 11 | 1210 Wien
01–2702831

Kurt Hahn

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

kurt.hahn@chello.at
01–486 25 09
Kurt Hahn

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Sche­gar­gas­se 13–15/Stiege 13/R1 | 1190 Wien
01–486 25 09

Rapha­el Haunold 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@raphaelhaunold.at
01–8901083
Rapha­el Haunold

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Müll­ner­gas­se 6/1–2 | 1090 Wien
01–8901083

Roland Hahn

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

info@rauchfangkehrer1210.at
01–3360190
Roland Hahn

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Stamm­ers­dor­fer Stra­ße 116–120/Stg.1/9 | 1210 Wien
01–3360190

Chris­tof Heller 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

nina@heller.co.at
01/8655555
Chris­tof Heller

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Schloss Schön­brunn | 1130 Wien | End­res­stra­ße 104 | 1230 Wien
01/8655555

Karin Hohen­ber­ger

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

k.hohenberger@hohenberger.co.at
01–4892426
Karin Hohen­ber­ger

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

Rück­ert­gas­se 1 | 1160 Wien
01–4892426

Ali­ce Hohenberger-Essl 

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

a.hohenberger@hohenberger.co.at
01–4892426
Ali­ce Hohenberger-Essl

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

Rück­ert­gas­se 1 | 1160 Wien
01–4892426

Peter Hönig

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

rfk.hoenig@aon.at
01–5442143
Peter Hönig

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Gas­ser­gas­se 13–15/1 | 1050 Wien
01–5442143

Alex­an­dra Hotzy-Babula 

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

alexandra@babula.at
01–333 06 05
Alex­an­dra Hotzy-Babula

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

Jäger­stra­ße 3/3–5 | 1200 Wien
01–333 06 05

Johan­na Katha­ri­na Hot­zy 1200 

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

hotzy@aon.at
01–3330605
Johan­na Katha­ri­na Hot­zy 1200

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

Jäger­stra­ße 3/3–5 | 1200 Wien
01–3330605

Johan­na Katha­ri­na Hot­zy 1030 

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

hotzy@aon.at
01–3330605
Johan­na Katha­ri­na Hot­zy 1030

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

Klim­sch­gas­se 27/1 | 1030 Wien
01–3330605

DI Hög­ler – Inh. Mag. Son­ja Högler 

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

office@rauchfangzentrum.at
01–5962241
DI Hög­ler – Inh. Mag. Son­ja Högler

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

Web­gas­se 5 | 1060 Wien
01–5962241

Chris­ti­an Habacht 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@habacht.at
01–2702831
Chris­ti­an Habacht

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Rus­ten­gas­se 7/35 | 1150 Wien
01–2702831

Chris­to­pher Karrer 

Rauch­fang­keh­rer­un­ter­neh­men

office@rfk-karrer.at
01/9978032
Chris­to­pher Karrer

Rauch­fang­keh­rer­un­ter­neh­men

Brün­ner­stra­ße 40/23 | 1210 Wien
01/9978032

Rauch­fang­keh­rer­un­ter­neh­men Kava­lir Inh. Ger­hard Urbanides 

Rauch­fang­keh­rer­un­ter­neh­men

office@urbanides.eu
01–4859535
Rauch­fang­keh­rer­un­ter­neh­men Kava­lir Inh. Ger­hard Urbanides

Rauch­fang­keh­rer­un­ter­neh­men

Bal­de­rich­gas­se 25/1 | 1170 Wien
01–4859535

Chris­ti­an Lei­ner e.U.

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@rauchfangkehrer-leiner.at
01–4865040
Chris­ti­an Lei­ner e.U.

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Las­cy­gas­se 10 | 1170 Wien
01–4865040

Wolf­gang Mayer 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

rfkmmayer@aon.at
01–3501835
Wolf­gang Mayer

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Unter-Meid­lin­ger­stra­ße 16–22/1/1 | 1120 Wien
01–3501835

A&P SCHE­RI­AU GmbH NFG. KommR Petra MEI­X­­NER-SCHE­­RI­AU e.U.

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

office@rfk-scheriau.at
01–7123209
A&P SCHE­RI­AU GmbH NFG. KommR Petra MEI­X­­NER-SCHE­­RI­AU e.U.

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

Löwen­gas­se 25 | 1030 Wien
01–7123209

Udo Perch­told

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@perchtold.co.at
01–8901043
Udo Perch­told

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Som­ma­ru­ga­gas­se 7 | 1180 Wien
01–8901043

Ger­hard Pich­ler Rauch­fang­keh­rer KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

wien10@rfk-pichler.at
01–9668595
Ger­hard Pich­ler Rauch­fang­keh­rer KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Art­ha­ber­platz 12–15/2/R2 | 1100 Wien
01–9668595

Richard Pollak

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

kaminfeger1060@aon.at
01–5961888
Richard Pollak

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Mol­lard­gas­se 85 A/Stg.1 43–44 | 1060 Wien
01–5961888

Georg Prau­se

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@georgprause.at
01–7138159
Georg Prau­se

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Hein­zel­mann­gas­se 10/6 | 1200 Wien
01–7138159

Mar­tin Prihoda 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

rauchfangkehrer@prihoda.at
01/4021986
Mar­tin Prihoda

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Koch­gas­se 28 | 1080 Wien
01/4021986

Erwin Prosl e.U.

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

karin@prosl.eu
01–2167858
Erwin Prosl e.U.

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Paw­lik­gas­se 27 | 1220 Wien
01–2167858

Chris­ti­an Quester 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@rauchfang-quester.at
01–5127661
Chris­ti­an Quester

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Künst­ler­gas­se 7 | 1150 Wien
01–5127661

Dipl.Ing. Rudolf Quester 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

rauchfangkehrer@rfk-quester.at
01–8900076
Dipl.Ing. Rudolf Quester

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Juden­platz 7 | 1010 Wien
01–8900076

Schäff­ler & Co. KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@schaeffler.at
01–7434044
Schäff­ler & Co. KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Dom­mes­gas­se 6/25 | 1110 Wien
01–7434044

Heinz Reichart

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@heinzreichart.at
01–8035656
Heinz Reichart

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Het­zen­dor­fer­stra­ße 156 | 1130 Wien
01–8035656

Josef Rej­mar

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

rauchfangkehrer@rejmar.at
01–6026359
Josef Rej­mar

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Herz­gas­se 85 | 1100 Wien
01–6026359

Tho­mas Renner 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@thomasrenner.at
01–4792644
Tho­mas Renner

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Canon­gas­se 23 | 1180 Wien
01–4792644

Mst. Oli­ver Richard 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@rfk-richard.at
01/5054254
Mst. Oli­ver Richard

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Meis­gey­er­gas­se 10/ Top 4 | 1230 Wien
01/5054254

Franz K. Schaller 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

franz@rauchfangkehrer-schaller.at
02287–21171
Franz K. Schaller

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Embel­gas­se 41 | 1050 Wien, Büro: Dr.B.Kreiskystraße 115 | 2231 Strasshof
02287–21171

Mar­tin Schuh Rauch­fang­keh­rer KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@martinschuh.at
01/7861557
Mar­tin Schuh Rauch­fang­keh­rer KG

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Mexi­ko­platz 24 / Lokal 2 | 1020 Wien
01/7861557

Ger­hard Semo­tan Nfg. d. Josef Summerauer 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@summerauer.biz
01–513 91 47–22
Ger­hard Semo­tan Nfg. d. Josef Summerauer

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Salz­gries 3/50 | 1010 Wien
01–513 91 47–22

Ste­fan Stejrits 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@stejrits.at
01–4862271
Ste­fan Stejrits

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Beheim­gas­se 15 | 1170 Wien
01–4862271

Gerd-Die­­ter Stern 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@rfkstern.at
01–7343540
Gerd-Die­­ter Stern

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Albert­platz 7 | 1080 Wien
01–7343540

Anna-The­­res Stern 

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

office@rfkstern.at
01–7343540
Anna-The­­res Stern

Rauch­fang­keh­rer­meis­te­rin

Hahn­gas­se 32 | 1090 Wien
01–7343540

Dipl.-Bw. Tho­mas Sti­as­ny, MBA

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

rfgk.stiasny@kachelofenstube.at
01–4853155
Dipl.-Bw. Tho­mas Sti­as­ny, MBA

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Dorn­ba­cher Stra­ße 84a/St. 2 | 1170 Wien
01–4853155

Weid­ho­fer Rauchfangkehrer 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@haraldweidhofer.at
01–2700290
Weid­ho­fer Rauchfangkehrer

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Palm­gas­se 4 | 1150 Wien
01–2700290

Han­nes Szalay 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@rauch23.at
01–8690753
Han­nes Szalay

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Stand­ort: Brü­der Heindl­gas­se 5 | 1230 Wien | Büro: Carl­ber­ger­gas­se 38/16 | 1230 Wien
01–8690753

Micha­el Wal­ter e.U.

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@michaelwalter.at
01–6418078
Micha­el Wal­ter e.U.

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Tiger­gas­se 29/2 | 1080 Wien
01–6418078

KommR Erwin Zimmermann 

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

office@rfk-zimmermann.at
01–7126615
KommR Erwin Zimmermann

Rauch­fang­keh­rer­meis­ter

Barm­her­zi­gen­gas­se 17 | 1030 Wien
01–7126615